fbpx

ייפוי כוח מתמשך

מוסמכת בעריכת ייפוי כוח מתמשך מטעם משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי.

מומלץ כי עורכי דין שעוסקים בייפוי כוח המתמשך, יהיו בעלי ניסיון בין היתר בגישור ובתחום המשפחה, שכן עריכת הייפוי כוח נוגע לשאלות ועניינים רגישים בתחום הפרט והמשפחה.

ייפוי כוח מתמשך  הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב שבו אינך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. המונח שהחוק קובע הוא: "מסוגל להבין בדבר".

בייפוי הכוח המתמשך אתה יכול לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד,  במצב בו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבטים מסוימים ו בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו, ולמנות מראש אנשים שאתה סומך עליהם כמיופי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך בתחומים שונים הנוגעים לחייך – בעניינים רכושיים, עניינים אישיים או עניינים רפואיים.

עד שנת 2016 הפתרון היחיד שהיה קיים בחוק היה מינוי בצו אפוטרופסות לגוף ולרכוש, הליך המצריך פנייה לבית המשפט לענייני משפחה, הגשת דוחות שנתיים למשרד האפוטרופוס הכללי וכו׳. מטרת התיקון של חוק האפוטרופסות היא לאפשר לכל אדם בגיר לבחור את האדם או האנשים עליו הוא סומך שידאגו לו בהיבטיים אישיים, כלכליים ורפואיים במצב בו הוא לא יוכל לנהל או לקבל החלטות.

בייפוי הכוח ניתן למעשה לפרט למיופיי הכוח כיצד עליהם לפעול ומה הם רצונותיו של הממנה ולתת הנחיות מדוייקות שנקראים ״הנחיות מקדימות״.

הממנה קובע, בין היתר, כיצד יכנס לתוקף הייפוי כוח המתמשך.

אנא פנו אלי בכל שאלה בעניין ייפוי כוח המתמשך וככל שתהיו מעוניינים נכין ייפוי כוח שמתאים בדיוק לך.